top of page
Groene bladeren op groen
Algemene voorwaarden WareWoordenWereld

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot redactie, coaching of andere schrijfhulp is gesloten, hierna te noemen opdrachtgever;

Opdrachtnemer: Creatief tekstbureau WareWoordenWereld, hierna te noemen: WWW.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van WWW, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, facturen, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

 3. Het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

 5. Leveringen van derden zoals bijvoorbeeld correctors, onderzoekers, vormgevers, fotografen, illustrators, drukkers en binders die door WWW bij de voltooiing van de opdracht zijn betrokken, vinden plaats onder de leveringsvoorwaarden van deze derden. Artikel 3. Kwaliteit

 6. WWW verplicht zich tot het leveren van werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de verstrekte opdracht. Nederlandstalige tekst wordt volgens de voorkeurspelling volgens Het Groene Boekje geschreven, en volgens de algemene Word-opmaakeisen voor uitgevers.

 7. WWW behoudt zich het recht voor om te breken met gangbare spellings- of grammaticaregels als dit naar diens inzicht aan de verteltrend van de te beschrijven (auto)biografie of andere tekstproducten ten goede komt.

 

Artikel 3. Geheimhouding

 1. WWW zal alle gegevens en/of door de opdrachtgever verstrekte documenten, geluidsfragmenten, foto- en videomateriaal van opdrachtgever geheimhouden waarvan zij weet of weet kan hebben of aannemen dat deze vertrouwelijk zijn.

 2. Bij gebruik van pseudoniem: WWW onthoudt zich van het aan derden bekendmaken van de identiteit van de opdrachtgever tenzij dit van rechtswege kan worden geëist en/of de opdrachtgever hiertoe nadrukkelijk en schriftelijk opdracht heeft gegeven aan WWW.

 

Artikel 4. Vergoeding

Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Ook het beoordelen van de opdracht of tekst om de omvang (in tijd en kosten) te kunnen bepalen, is gratis.

 

4a. Offerte

 1. De offerte dient betaald te worden voordat de werkzaamheden plaats kunnen vinden.

 2. De offerte omvat een duidelijke beschrijving van de besproken werkzaamheden, specificaties van alle kosten, de leverdatum van de eerste versie en zo nodig de leverdatum van de herziening/tweede redactieronde. Meer herzieningen of wijzigingen van de tekst zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen. Zijn meerdere herzieningen of wijzigingen gewenst, dan zal de schrijver de daarmee gepaard gaande tijd apart in rekening brengen.

 3. Indien de opdrachtgever de opdracht tussentijds wijzigt, uitstelt of intrekt, dan is de schrijver niet verplicht om de teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op vergoeding van schade voor het niet uit te voeren deel van de opdracht.

 4. Als de opdrachtgever besluit geen gebruik meer te maken van het resterende deel van een cluster (zoals een abonnement op een blog of bij een pakket schrijfbegeleiding), krijgt hij geen restitutie van de overgebleven delen. Wel krijgt hij hiervoor een voucher die tot een jaar na afgifte geldig blijft.

 5. Bij overmacht zal WWW dat direct aan de opdrachtgever laten weten. Tijdens de periode van overmacht zijn de verplichtingen van WWW opgeschort. Als hervatting van de opdracht door overmacht langer dan drie maanden niet mogelijk blijkt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. In dat geval is de opdrachtgever verplicht om het uitgevoerde gedeelte van de opdracht van WWW af te nemen en hier vindt geen restitutie van plaats.

 6. Diensten met flexibele afnamedata - waarbij de opdrachtgever zelf bepaalt wanneer het volgende deel plaatsvindt, zoals bij schrijfbegeleiding en proofreading - vinden plaats binnen een jaar na het betalen van de hiervoor bedoelde offerte en vervallen daarna automatisch, tenzij van tevoren nadrukkelijk anders afgesproken, zoals bij een ghostwritingproject van meerdere jaren. Vervallen werkzaamheden buiten dit jaar geven de opdrachtgever geen restitutie of voucher. Bij een abonnement, bijvoorbeeld van een blog, volgt er één offerte per jaar.

 7. Elke offerte is vrijblijvend tot op het moment van acceptatie door de opdrachtgever.

 8. Elke offerte wordt gratis geleverd.

 

4b. Factuur

 1. De factuur dient binnen twee weken na ontvangst betaald te worden.

 2. De factuur omvat een duidelijke beschrijving van de vooraf afgesproken werkzaamheden.

 3. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht tussentijds wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de schrijver niet verplicht om de teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op vergoeding van schade voor het niet uit te voeren deel van de opdracht.

 4. Bij overmacht zal WWW dat direct aan de opdrachtgever laten weten. Tijdens de periode van overmacht zijn de verplichtingen van WWW opgeschort. Als hervatting van de opdracht door overmacht langer dan drie maanden niet mogelijk blijkt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. In dat geval is de opdrachtgever verplicht om het uitgevoerde gedeelte van de opdracht van WWW af te nemen en dat gedeelte te betalen.

 5. Blijken er meer werkzaamheden bij te komen dan op de factuur vermeld staan, dan volgt er na overleg een nieuwe factuur voor deze werkzaamheden.

 6. Bij ontevredenheid over de verrichte werkzaamheden vervalt niet de plicht om de factuur te betalen. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om vooraf en in overleg een proefstukje van de werkzaamheden te ontvangen. Hiervoor worden kosten gerekend.

 7. Elke factuur wordt gratis geleverd.

 

Artikel 5. Uitbesteding werkzaamheden

 1. In overleg met opdrachtgever kan WWW een of meer derden inschakelen om de opdracht uit te voeren. Schrijver is daarbij intermediair. Deze derden factureren hun producten of diensten rechtstreeks aan opdrachtgever die daarvoor ontheffing verleent voor de in artikel 4 genoemde geheimhouding. De algemene leveringsvoorwaarden van deze derden zijn op de door hen geleverde werken of diensten van toepassing. De tweede redactieronde (door een andere corrector) valt onder het redactiepakket van WWW.

 2. WWW brengt met het inschakelen en instrueren van derden en met het begeleiden van door hen verrichte werkzaamheden gemoeide tijd aan opdrachtgever in rekening.

 3. Als opdrachtgever het werk van derden om enige reden afkeurt, is dat niet van invloed op de nakoming van de opdrachtovereenkomst tussen WWW en opdrachtgever. De verplichtingen van opdrachtgever jegens WWW blijven onverminderd van kracht.

 

Artikel 6. Vrijwaring

 1. De opdrachtgever moet als inhoudelijk deskundige de geleverde teksten en diensten controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.

 2. De opdrachtgever vrijwaart WWW tegen elke aansprakelijkheid op grond van huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van WWW.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. WWW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de schrijver.

 2. Voor het geval WWW geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat WWW jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

 

Artikel 8. Auteursrechten

 1. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij WWW.

 2. WWW draagt alle auteursrechten, overeenkomst de Auteurswet, over aan de opdrachtgever als deze de geleverde tekst heeft geaccepteerd en aan alle financiële verplichtingen jegens WWW heeft voldaan.

 3. Het staat opdrachtgever vrij, met inachtneming van artikel 9 punt 2, de plaatsing van delen van teksten en/of het geheel naar eigen inzichten te publiceren en/of te distribueren.

 4. De opdrachtgever heeft, met inachtneming van artikel 9 punt 2, het recht om de eigen naam en/of een pseudoniem aan het geleverde werk te verbinden.

 5. Opdrachtgever is verplicht om in het colofon op te nemen: ‘Selectie en redactie: [naam schrijver]’ bij ghostwriting, of ‘Redactie: WareWoordenWereld’ bij redigeerwerk.

 6. Het staat opdrachtgever vrij om woorden na ontvangst van de definitieve tekst naar eigen smaak aan te passen, maar is verplicht deze veranderingen aan WWW door te geven.

 7. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van WWW verkrijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van de tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

 8. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van de schrijver wordt beschouwd: - publicatie van het werk voor een ander gebruik dan overeengekomen - hergebruik van het werk zonder toestemming - aantasting van het werk - publicatie zonder naamsvermelding tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

 9. Opdrachtgever is verplicht om een versie van het eindproduct als bewijsexemplaar op te sturen naar WWW.

 

Artikel 9. Betaling

 1. WWW kan voor aanvang van de werkzaamheden betaling van het gehele of gedeeltelijk te factureren bedrag verlangen of – bij langer durende opdrachten – betaling in termijnen.

 2. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.

 3. Betalingen voor cursussen en retraites van meerdere dagen en/of op locatie kunnen tot vier weken voor aanvangsdatum gerestitueerd worden. Tussen 28 en 14 dagen voor aanvang is dit 50%. In de twee weken voor aanvang is restitutie niet meer mogelijk.

 4. Bij betalingen later dan veertien dagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die veertien dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig.

 5. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 200.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, facturen, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van WWW en overeenkomsten tussen WWW en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, factuur, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

Einde algemene voorwaarden

bottom of page